Algemene Voorwaarden  en Privacy Statement Praktijk Kawado

1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Kawado en cliënt waarop Praktijk Kawado deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Praktijk Kawado

Praktijk Kawado zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment voor Praktijk Kawado bekende en toepasbare behandelmethode uitvoeren.
Praktijk Kawado zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Praktijk Kawado melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Praktijk Kawado het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Praktijk Kawado moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling.

Praktijk Kawado vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op haar website (www.kawado.nl).
Praktijk Kawado vermeldt prijswijzigingen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op haar website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via PIN te voldoen.
Betaling op rekening is geen standaard optie. Dit kan alleen bij hoge uitzondering en in overleg. Bij betaling op rekening wordt de rekening altijd verhoogt met € 7,50 administratiekosten en de gehele factuur  dient binnen 7 dagen te zijn voldaan op het opgegeven rekeningnummer van Praktijk Kawado. Na het verstrijken van de betalingstermijn en de 1ste betalingsherinnering wordt er € 25,- administratie kosten in rekening ingebracht. Is na de 3e herinnering binnen 7 dagen de factuur nog niet voldaan zal de vordering overgedragen worden aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor worden doorberekent.

5. Cadeaubon

5.1.  Een cadeaubon uitgegeven door Praktijk Kawado is enkel en alleen inwisselbaar bij Praktijk Kawado.
De cadeaubon is geldig op het gehele behandeling- en producten aanbod van Praktijk Kawado.
De aangegeven waarde is in euro’s. De cadeaubon heeft een geldigheid van twaalf (12) maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon.
Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden.
5.2 Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de behandeling of het product dan dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.
5.3 De cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contant geld.
5.4 Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

6. Persoonsgegevens & privacy.

De cliënt voorziet Praktijk Kawado vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Praktijk Kawado aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Praktijk Kawado behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In het privacy reglement van Praktijk Kawado vind je belangrijke informatie over de persoonsgegevens die Praktijk Kawado verwerkt, op welke manier en waarom, conform de Europese Privacywetgeving zoals deze is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van het Privacy statement en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van het privacy reglement voor op de algemene voorwaarden.

Praktijk Kawado zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding en Privacy

Praktijk Kawado is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Praktijk Kawado verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid.

Praktijk Kawado niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk Kawado is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Kawado is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. Wel waken wij door middel van cameratoezicht, buiten het pand, over uw en onze eigendommen.

9. Garantie

Praktijk Kawado geeft twee weken (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
a) De cliënt andere producten dan de door Praktijk Kawado geadviseerde heeft gebruikt.
b) De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
c) De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
d) De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal.

Praktijk Kawado heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Praktijk Kawado meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Praktijk Kawado.
Praktijk Kawado moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Praktijk Kawado de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Praktijk Kawado en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator dan wel belangenvereniging c.q. beroepsvereniging waarbij Kawado is aangesloten.

12. Behoorlijk gedrag.

De cliënt behoort zich in de praktijk en tijdens ambulante behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Kawado het recht de behandeling te staken zonder verdere opgaaf van redenen.

13. Recht.

Op elke overeenkomst tussen Praktijk Kawado en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Praktijk Kawado
Amersfoort, 1 November 2018 (laatste wijziging 10-2-2022)

Maak een afspraak!
Scan the code